• O stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie Na Rzecz Środowiska Człowieka (Human Habitat Association) powstało w 2022 r. Skupia ludzi związanych z przyrodą, urbanistyką, medycyną i prawem. Naszym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie w jakim świecie chcielibyśmy żyć. Zdajemy sobie sprawę, że środowisko, które kreuje wokół siebie człowiek, musi zaspakajać oczekiwania i potrzeby zarówno ludzi jak i przyrody.

  Czyste powietrze, zieleń, ergonomiczna architektura oraz uregulowania prawne pozwalające taki stan uzyskać i zachować, są niezbędne dla zdrowia i prawidłowego rozwoju społeczeństwa.

  Jednym z  celów stowarzyszenia jest promowanie i ochrona terenów zielonych jako podstawowego czynnika wpływającego na jakość życia w mieście. Stowarzyszenie będzie organizować seminaria, warsztaty i szkolenia, aby edukować mieszkańców w zakresie korzyści związanych z zielonymi przestrzeniami miejskimi, takimi jak poprawa zdrowia, redukcja stresu i poprawa jakości powietrza. Poprzez edukację mieszkańców, stowarzyszenie chce zwiększyć zainteresowanie mieszkańców miasta w zakresie ochrony i pielęgnacji zieleni miejskiej.

  Stowarzyszenie będzie również działać na rzecz zachęcania władz miejskich do zwiększenia inwestycji w rozwój zieleni miejskiej. Będzie to osiągane poprzez prowadzenie kampanii na rzecz zwiększenia świadomości władz miejskich o korzyściach związanych z inwestowaniem w zielone przestrzenie. Będziemy współpracować z lokalnymi władzami, aby pomóc im w planowaniu i projektowaniu zielonych przestrzeni w mieście. Nasi specjaliści będą mieli kluczową rolę w tym procesie, zapewniając, że projekty będą odpowiednio dostosowane do wymogów miejskiego środowiska.

  Stowarzyszenie będzie także prowadzić badania naukowe w zakresie wpływu zieleni miejskiej na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców miasta. W tym celu będziemy współpracować z placówkami naukowymi, aby prowadzić badania dotyczące związku między zielenią miejską a zdrowiem mieszkańców, takie jak redukcja stresu, poprawa jakości powietrza, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz ogólna poprawa jakości życia. Wyniki badań będą wykorzystywane do promowania inwestycji w zieleń miejską oraz do edukowania mieszkańców o korzyściach związanych z dbałością o miejską roślinność.

  Chcemy działać na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju miasta poprzez promowanie rozwiązań bezpośrednio przekładających się na poprawę jakości życia mieszkańców, we współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami.

 • Kontakt

  adres do korespondencji:

  ul. T. Kościuszki 138

  40-523 Katowice, Poland

  stowarzyszenie.rsc@gmail.com

  NIP 6343017813

  KRS 0001005658

 • Członkowie

  Członkami założycielami stowarzyszenia są ludzie związani z pracą naukową w dziedzinie biologi i medycyny, pracownicy administracji publicznej, specjaliści i pasjonaci w wielu dziedzinach zawodowych.